داستان کوتاه
از مسجد تا شهادت
از بین بردن وحدت شیعه و سنی در اســتان سیستان و بلوچستان همواره یکی از اهــداف بزرگ دشمن بوده و هست. یکی از راههایی که دشمن برای رسیدن به هدف شوم خودش به کار می‌برد انجام عملیات انتحاری و به شهادت رساندن هموطنانمان است. البته هیچ وقت، نقشه‌های دشمن نتوانسته وحدت را از بین ببرد، ما برادرانه در کنار هم زندگی می‌کنیم. یکی از خاطرات تلخی که هرگز از ذهن مردم سیســتان و بلوچستان پاک نخواهد شد حادثه‌ی انتحاری مسجد علی ابن ابیطالب (علیه السلام) زاهدان است، اتفاقی تلخ که حتی باعث به شهادت رسیدن کودکان معصوم نمازگزار حاضر در مسجد شد. ســه کودک در این حادثه به شهادت رســیدند که یکی از آنها شهید علی یوسفی بود که در زمان شهادت هشت سال بیشتر نداشت.
مهمترین خبرها از دنیای کودکان